O Banku

Bank Spółdzielczy w Bydgoszczy to jeden z liderów w grupie banków spółdzielczych w kraju, posiada osiem placówek w województwie kujawsko-pomorskim. Bank opiera swoją działalność na wyłącznie polskim kapitale i współpracuje z BPS.

W ciągu ostatnich lat Bank Spółdzielczy w Bydgoszczy stał się nowoczesną, dobrze zorganizowaną i sprawnie zarządzaną organizacją finansową. Profesjonalna kadra, nowoczesna obsługa, szeroka gama produktów stawiają go w gronie najlepszych banków w Polsce. Jego oferta jest ciągle poszerzana i dostosowywana do aktualnych potrzeb i oczekiwań klientów.

Bank specjalizuje się w obsłudze małych i średnich przedsiębiorstw, gospodarstw rolnych oraz jednostek samorządu terytorialnego.

Od wielu lat Bank Spółdzielczy w Bydgoszczy plasuje się na czołowych miejscach w krajowych rankingach banków spółdzielczych.

Nasz bank zakresem i poziomem usług nie odbiega od banków komercyjnych. Nasi Klienci mogą obsługiwać swoje konta również poprzez Internet i telefon komórkowy oraz liczną sieć bankomatów.

Bank Spółdzielczy w Bydgoszczy dzięki połączeniu tradycji z nowoczesnością, stał się placówką uniwersalną, świadczącą usługi dla najbardziej wymagających klientów, ceniących sobie stabilność, rzetelność i zaufanie.  
 

DLA CZŁONKÓW
 
Zostań współwłaścicielem Banku Spółdzielczego w Bydgoszczy, zostań członkiem!
 
 
Dlaczego warto zostać współwłaścicielem Banku
 
Członkowie mają równe prawa bez względu na ilość posiadanych udziałów. Członkostwo w Banku Spółdzielczym w Bydgoszczy uprawnia do:

 • udziału w Zebraniach Przedstawicieli i Zebraniach Grup Członkowskich,
 • wybierania i bycia wybieranym do organów Banku Spółdzielczego, na zasadach określonych w Statucie,
 • otrzymywania odpisu Statutu i regulaminów wraz z rocznymi sprawozdaniami finansowymi,
 • uczestniczenia w podziale nadwyżki bilansowej w formie dywidendy,
 • zgłaszania wniosków dotyczących działalności Banku Spółdzielczego.

 
Jak dołączyć do grona Członków
 
Członkiem Banku Spółdzielczego w Bydgoszczy może być osoba fizyczna o pełnej zdolności do czynności prawnych.
Warunkiem przyjęcia na członka Banku Spółdzielczego jest złożenie deklaracji w formie pisemnej pod rygorem nieważności. Podpisana przez przystępującego do Banku Spółdzielczego deklaracja powinna zawierać jego imię, nazwisko oraz miejsce zamieszkania oraz ilość zadeklarowanych udziałów.
 
O przyjęciu w poczet członków Banku Spółdzielczego decyduje Zarząd, podejmując w tym przedmiocie uchwałę w terminie jednego miesiąca od daty złożenia pisemnej deklaracji.
 
Wpisowe i udziały
 
Członek Banku Spółdzielczego w Bydgoszczy jest zobowiązany wpłacić wpisowe w kwocie 100,00 zł i zadeklarować oraz wpłacić co najmniej jeden /1/ udział obowiązkowy. Wysokość jednego udziału wynosi: 500,00 zł.
 
Dywidenda
 
Członek Banku ma prawo do udziału w podziale nadwyżki bilansowej. Dywidenda za dany rok zazwyczaj dopisywana jest do wartości każdego udziału członkowskiego.
 
Obowiązki wynikające z członkostwa
 
Członkowie są zobowiązani:

 • wnieść wpisowe i zadeklarowane udziały,
 • stosować się do postanowień Statutu, regulaminów i uchwał organów Banku Spółdzielczego,
 • troszczyć się o jego dobro i rozwój, dbać o poszanowanie i pomnażanie jego majątku, oraz prawidłowe wykonywanie zadań statutowych, jak również zapobiegać działaniom na szkodę Banku Spółdzielczego,
 • brać czynny udział w pracach organów statutowych Banku Spółdzielczego, do których zostali wybrani,
 • uczestniczyć w pokrywaniu strat Banku Spółdzielczego do wysokości zadeklarowanych udziałów,
 • zawiadomić pisemnie Bank Spółdzielczy o każdorazowej zmianie danych osobowych zawartych w deklaracji.

Skład Zarządu, Rady Nadzorczej i Pełnomocników Banku

Statut Banku Spółdzielczego w Bydgoszczy