Klient instytucjonalny

Rachunki dla klientów instytucjonalnych:

 • bieżące i pomocnicze w złotych,
 • pomocnicze w walutach wymienialnych EUR, USD i GBP,
 • rachunki lokat terminowych w złotych i walutach wymienialnych EUR, USD i GBP.

 
Bank oferuje:

 • bezpłatne wypłaty i wpłaty na rachunki własne,
 • realizację zleceń stałych, poleceń zapłaty,
 • dostępność do rachunku przez Internet,
 • płatności bezgotówkowe i wypłaty w bankomatach realizowane za pomocą karty płatniczej,
 • możliwość korzystania z usługi telefonicznej informacji o saldzie i obrotach na rachunku,
 • dostępność do salda i obrotów na rachunku poprzez  Usługę SMS,
 • możliwość przeprowadzania transakcji handlowych z kontrahentami zagranicznymi za pomocą systemu SWIFT.


DEPOZYTY

 • oprocentowane według zmiennej stopy procentowej,
 • rachunek może być zlikwidowany po upływie okresu zadeklarowania lub pozostawiony na dalszy taki sam okres,
 • lokaty mają charakter odnawialny,
 • lokaty typu O/N (over/night) wyłącznie dla klientów instytucjonalnych posiadających rachunki rozliczeniowe (bieżące lub pomocnicze) w Banku,
 • możliwość lokowania na okres od 1 miesiąca do 36 miesięcy.


Środki na rachunku w Banku objęte są gwarancjami określonymi  w Ustawie o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym

UPRZEJMIE INFORMUJEMY, ŻE ZMIENIA SIĘ TREŚĆ REGULAMINÓW OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH W ZAKRESIE SPOSOBU DYSTRYBUCJI KART PŁATNICZYCH DO RACHUNKÓW.
OD DNIA 01.06.2016 R. KARTY PŁATNICZE NOWE, WZNOWIONE LUB DUPLIKATY BĘDĄ WYSYŁANE NA ADRESY KORESPONDENCYJNE PODANE BANKOWI.
 
 
FATCA

Bank Spółdzielczy w Bydgoszczy informuje, że ze względu na lokalny charakter prowadzonej działalności bankowej nie jest uczestnikiem porozumienia FATCA.

Pismo informacyjne dot. FATCA dla klientów instytucjonalnych

EURO-FATCA

Informacje ogólne dot. EURO-FATCA

PSD2

Twoje prawa przy dokonywaniu płatności w Europie

W związku z Art. 20d ustawy o usługach płatniczych udostępniamy broszurę informacyjną Komisji Europejskiej dotyczącą praw konsumentów przy dokonywaniu płatności w państwach członkowskich, opracowaną na podstawie art.106 ust.1 dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/2366 z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie usług płatniczych w ramach rynku wewnętrznego.

Broszura informacyjna na temat Twoich praw przy dokonywaniu płatności w Europie


Do pobrania:

Oprocentowanie

Arkusz informacyjny BFG dla Deponentów

Wzory oświadczeń i instrukcji dotyczące PFR