Historia

Bydgoski Bank powstał 10 grudnia 1926 r. i został zarejestrowany w sądzie Rejonowym w Bydgoszczy pod nr. Rejestru 126 jako spółdzielnia kredytowa pod nazwą Kasy Stefczyka. Pierwsze założycielskie Walne Zgromadzenia członków wybrało Radę Nadzorczą w składzie: Henryk Sokołowski, Michal Buchaniec (przewodniczący), Jan Motyka, Kasper Jajko, Wawrzyn Polewski i Leon Kosak. Bydgoska Kasa Stefczyka, mimo kryzysu lat trzydziestych rozwijała się znakomicie - w roku 1936 wybudowano na wcześniej zakupionym placu własną siedzibę przy Karpackiej 48, na owe czasy bardzo nowoczesną. Okres okupacji przyniósł totalne zniszczenia podstaw materialnych potężnej już Kasy, i fizyczne unicestwienie wielu działaczy.

Już 25.11.1945 r. grupa przedwojennych członków organizuje Walne Zgromadzenie, które reaktywuje przerwaną działalność i przyjmuje statut spółdzielni oszczędnościowo-pożyczkowej pod nazwą Kasa Stefczyka, Spółdzielnia z ograniczoną odpowiedzialnością. Kasa objęła swoją działalnością miejscowości: Bydgoszcz, Przyłęki, Zielonka, Brzoza, Nowa Wieś Wielka, Wtelno, Huta i Witoldowo.

W 1948r. liczba członków Kasy wynosiła 93, a rok później zrzeszonych było już 215 osób. Dnia 30.06.1950r. Walne Zgromadzenie przyjęło statut Gminnej Kasy Spółdzielczej w Bydgoszczy, którą przeniesiono z dotychczasowej siedziby Kasy Stefczyka przy ul. Karpackiej na Aleje 1 Maja nr 16. GKS obejmowała swoją działalnością miasto i gmine Bydgoszcz, Ślesin, Osielsko, Dąbrówkę i Fordon (od 1954 r. także Dobrcz, Białe Błota, Brzozę, Łochowo, Sicienko, Strzelce Górne). Centralą finansową, organizacyjną i rewizyjną GKS był Bank Rolny. W 1951 roku Kasa zatrudniała jedynie pięć osób.

W dniu 24.06.1956 r. zmieniona została nazwa Spółdzielni, która od tej pory przyjęła szyld: Kasa Spółdzielcza w Bydgoszczy. W 1958r. nastąpiła kolejna zmiana siedziby Banku, który mieścił się od tego roku przy Placu Wolności 1.

Od maja 1960r. Kasa działała pod nazwą: Bank Ludowy Spółdzielnia Oszczędnościowo-Pożyczkowa w Bydgoszczy. W 1964 zakupiono nieruchomość przy ulicy Kołłątaja 8, przeznaczoną pod budowę własnej siedziby.


Bydgoski Bank rozwijał się dobrze - od 1967 r. rozpoczęły działalność filie w Ślesinie i Sicienku. W 1973 r. nastąpiła zmiana nazwy Spółdzielni na obowiązującą po dziś dzień: Bank Spółdzielczy w Bydgoszczy. W 1978 r. rozpoczęto budowę nowego obiektu Banku przy ulicy Kołłątaja 8, który został oddany do użytku w 1983r. Jest to jeden z dowodów, jak wspaniałą drogę rozwoju przeszedł bydgoski Bank od chwili, gdy zatrudniał pięć osób, do dnia dzisiejszego, kiedy plasuje się w ścisłej czołówce Banków Spółdzielczych w Polsce.

Bydgoski Bank, od 1975 r. związany organizacyjnie z BGŻ, posiadał już w tamtym okresie cztery oddziały na terenie województwa: w Białych Błotach, Dąbrowie Chełmińskiej, Osielsku i Sicienku. W 1987 r. podjęto decyzję o przebudowie i modernizacji Oddziału w Dąbrowie Chełmińskiej, rok później Zarząd postanowił o rozpoczęciu budowy nowych obiektów dla Oddziałów w Białych Błotach i Sicienku. W tymże roku (11.11.1988) odbyła się także uroczystość wręczenia sztandaru BS w Bydgoszczy. Rok 1989 przyniósł całej Polsce- także bankom spółdzielczym - ogromne zmiany. BS w Bydgoszczy odzyskał samodzielność gospodarczą i samorządność, ogromnie rozszerzono działalność kredytową; aby sprostać coraz liczniejszym zadaniom wprowadzono m.in. komputerowy system operacji bankowych.

W 1990 r. BGŻ przestał pełnić funkcję centralnego związku spółdzielczości dla banków spółdzielczych. Bydgoski Bank zawarł z BGŻ umowę o współpracy, której w 1992 r. nie przedłużył.

Mimo zawiłej i trudnej sytuacji ekonomicznej lat dziewięćdziesiątych, rosnącej konkurencji na rynku - Bankowi Spółdzielczemu w Bydgoszczy przybywało klientów, obroty zwiększały się, a każdy rok kończono dobrymi wynikami finansowymi.

W roku 1990 powstał pierwszy niezależny Bank zrzeszający BS - Gospodarczy Bank Wielkopolski S.A. w Poznaniu, którego BS BYDGOSZCZ stał się akcjonariuszem (26.11.1990). 17 Grudnia 1991 r. podpisana została umowa zrzeszenia z GBW S.A.W 1992 r. uroczyście oddano do użytku nowy budynek Oddziału w Białych Błotach. W 1993 r., (15 lipca) dokonano otwarcia nowo wybudowanego obiektu Oddziału w Sicienku.

W związku z Ustawą o Restrukturyzacji BGŻ i BS z 1994 r. GBW S.A. podpisało umowę wstępną o współpracy z BGŻ S.A. Wobec powyższego BS Bydgoszcz, zachowując dalej niezależność postanowił podpisać Umowę Zrzeszenia z Bankiem Unii Gospodarczej S.A. w Warszawie, który później zmienił nazwę na Bank Polskiej Spółdzielczości S.A.

W 1997 do bydgoskiego BS dołączyły banki spółdzielcze z Dobrcza i Złotnik Kujawskich. Obecnie oprócz placówki macierzystej funkcjonuje sześć oddziałów i planowane są kolejne przyłączenia Banków Spółdzielczych.

Dotychczasowa polityka prowadzona przez zarządzających sprawiła, iż Bank Spółdzielczy w Bydgoszczy cieszy się dziś dobrą kondycją finansową, stale przybywa mu klientów, poprzez swoją ekspansywność zwiększa teren działania i własne możliwości, będąc rzeczywiście konkurencyjnym na coraz bardziej wymagającym rynku usług bankowych.