Klient indywidualny

Bank otwiera i prowadzi następujące rachunki dla klientów indywidualnych:

 • rachunki oszczędnościowo-rozliczeniowe w złotych (ROR),

rachunek oszczędnościowo - rozliczeniowy przeznaczony dla osoby lub osób fizycznych o  pełnej zdolności do czynności prawnych, służy do przechowywania środków, dokonywania rozliczeń pieniężnych, korzystania z kart bankowych i korzystania z kredytu odnawialnego w ROR

 • rachunki oszczędnościowo-rozliczeniowe Junior w złotych (ROR JUNIOR),

rachunek oszczędnościowo – rozliczeniowy Junior przeznaczony dla osoby fizycznej od 13 do 18 roku życia, służy do przechowywania środków, dokonywania rozliczeń pieniężnych, korzystania z kart bankowych

 • rachunki oszczędnościowo-rozliczeniowe Student  w złotych (ROR STUDENT),

rachunek przeznaczony dla osoby fizycznej od 18 do 26 roku życia, uczącej się, (warunek dodatkowy: w momencie otwierania  klient oprócz dokumentu tożsamości przedkłada ważną legitymację szkolną lub studencką), służy do przechowywania środków, dokonywania rozliczeń pieniężnych, korzystania z kart bankowych i korzystania z kredytu odnawialnego w ROR

 • rachunki oszczędnościowo-rozliczeniowe dla Dużej Rodziny w złotych (ROR DLA DUŻEJ RODZINY),

rachunek przeznaczony dla osoby fizycznej o pełnej zdolności do czynności prawnych, posiadającej Kartę Dużej Rodziny, służy do przechowywania środków, dokonywania rozliczeń pieniężnych, korzystania z kart bankowych i korzystania z kredytu odnawialnego w ROR

 • podstawowy rachunek płatniczy w złotych,

rachunek przeznaczony dla osoby małoletniej powyżej 13 roku życia oraz osoby fizycznej o  pełnej zdolności do czynności prawnych, służy do przechowywania środków, dokonywania rozliczeń pieniężnych, i korzystania z karty bankowej

 • rachunki oszczędnościowe w walutach: USD, EUR, GBP,

rachunek oszczędnościowy prowadzony dla osoby fizycznej, służy do gromadzenia środków oraz przeprowadzania rozliczeń pieniężnych w walucie

 • terminowe lokaty oszczędnościowe w złotych i w walutach wymienialnych EUR, GBP i USD.

rachunek przeznaczony dla osoby fizycznej, służy do gromadzenia środków pieniężnych przez określony w umowie lokaty czas i na określonych warunkach

Środki na rachunku w Banku objęte są gwarancjami określonymi  w Ustawie o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym.

 
Bank oferuje:

 • bezpłatne wypłaty i wpłaty na rachunki własne,
 • realizację zleceń stałych, poleceń zapłaty,
 • dostępność do rachunku przez Internet,
 • płatności bezgotówkowe i wypłaty w bankomatach realizowane za pomocą karty płatniczej,
 • możliwość korzystania z usługi telefonicznej informacji o saldzie i obrotach na rachunku,
 • dostępność do salda i obrotów na rachunku poprzez  Usługę SMS,
 • możliwość przeprowadzania transakcji handlowych z kontrahentami zagranicznymi za pomocą systemu SWIFT.

 
DEPOZYTY

 • oprocentowane według zmiennej stopy procentowej,
 • rachunek może być zlikwidowany po upływie okresu zadeklarowania lub pozostawiony na dalszy taki sam okres,
 • lokaty mają charakter odnawialny,
 • możliwość lokowania na okres od 1 miesiąca do 36 miesięcy.


UPRZEJMIE INFORMUJEMY, ŻE ZMIENIA SIĘ TREŚĆ REGULAMINÓW OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH W ZAKRESIE SPOSOBU DYSTRYBUCJI KART PŁATNICZYCH DO RACHUNKÓW.
OD DNIA 01.06.2016 R. KARTY PŁATNICZE NOWE, WZNOWIONE LUB DUPLIKATY BĘDĄ WYSYŁANE NA ADRESY KORESPONDENCYJNE PODANE BANKOWI.

 
FATCA

Bank Spółdzielczyw Bydgoszczy informuje, że ze względu na lokalny charakter prowadzonej działalności bankowej nie jest uczestnikiem porozumienia FATCA.

Pismo informacyjne dot. FATCA dla klientów indywidualnych

EURO-FATCA

Informacje ogólne dot. EURO-FATCA

PSD2

Twoje prawa przy dokonywaniu płatności w Europie

W związku z Art. 20d ustawy o usługach płatniczych udostępniamy broszurę informacyjną Komisji Europejskiej dotyczącą praw konsumentów przy dokonywaniu płatności w państwach członkowskich, opracowaną na podstawie art.106 ust.1 dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/2366 z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie usług płatniczych w ramach rynku wewnętrznego.

Broszura informacyjna na temat Twoich praw przy dokonywaniu płatności w Europie

Do pobrania:

Oprocentowanie

Wniosek o zawarcie umowy podstawowego rachunku płatniczego

Arkusz informacyjny BFG dla Deponentów

Regulamin wydawania środków identyfikacji elektronicznej i przekazywania informacji w ramach mojeID