Restrukturyzacja zadłużenia

Informacja o możliwości restrukturyzacji zadłużenia

Bank Spółdzielczy w Bydgoszczy informuje, że zgodnie z art.75c ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Prawo bankowe ( tekst jednolity Dz. U. z 2015r. poz. 128 z póź. zm) istnieje możliwość złożenia przez Kredytobiorcę wniosku o zmianę warunków umowy kredytowej (restrukturyzację zadłużenia).

Wniosek wraz z dołączoną dokumentacją potwierdzającą przyczyny powstania problemów ze spłatą jak i prognozą poprawy sytuacji finansowej Kredytobiorcy można złożyć w placówce Banku lub przesłać listownie na adres : Bank Spółdzielczy w Bydgoszczy ul. Kołłątaja 8, 85-080 Bydgoszcz.
W trakcie analizy wniosku Bank ma prawo do wystąpienia o przedstawienie dodatkowych dokumentów niezbędnych do oceny zdolności kredytowej Kredytobiorcy.

Odpowiedź na złożony wniosek Bank przekaże listownie na podany w treści wniosku adres korespondencyjny.


Za zmianę warunków umowy Bank może pobrać opłatę zgodnie z obowiązującymi Tabelami Opłat i Prowizji stosowanych w Banku Spółdzielczym w Bydgoszczy dla Klientów detalicznych i instytucjonalnych.