Rachunki w walutach wymienialnych EUR, USD i GBP

Bank prowadzi rachunki bankowe oraz lokaty w walutach wymienialnych EUR, GBP i USD dla klientów indywidualnych i instytucjonalnych.

Bank oferuje:

  • możliwość wpłat na rachunki bankowe w walucie wymienialnej oraz wypłat z tych rachunków:

1) w złotych,
2) w walucie rachunku,
3) w innej walucie wymienialnej, w której prowadzone są rachunki bankowe (przeliczenia walut dokonuje się przy zastosowaniu kursów Banku obowiązujących w dniu dokonywania wpłaty lub wypłaty),

  • możliwość ustanowienia pełnomocników do rachunku,
  • realizacje zleceń stałych, poleceń zapłaty,
  • możliwość zakładania lokat terminowych ze środków pieniężnych zgromadzonych na rachunku bankowym,
  • dostępność do rachunku przez Internet,
  • możliwość korzystania z usługi telefonicznej informacji o saldzie i obrotach na rachunku przez złożenie pisemnej dyspozycji w placówce prowadzącej rachunek,
  • dostępność do salda i obrotów na rachunku bieżącym również poprzez Usługę SMS,
  • możliwość przeprowadzanie transakcji handlowych z kontrahentami zagranicznymi za pomocą systemu SWIFT.

 
Realizujemy zlecenia płatnicze w formie:

  • przekazy SEPA (najprostsza forma płatności, przejrzyste opłaty, jednolite standardy realizacji płatności w całym obszarze SEPA oraz niskie koszty i szybki czas realizacji – max 2 dni robocze od daty akceptacji),
  • poleceń wypłaty za granicę.Otrzymywanie przekazów z zagranicy odbywa się dzięki podaniu w treści zlecenia:

kodu SWIFT/BIC: POLUPLPR

oraz numeru Państwa rachunku w systemie IBAN

(przed numerem rachunku dodajemy dwie litery: PL)