Zlecenia stałe

  • Posiadacz rachunku może zlecić Bankowi wykonywanie płatności:


- związanych z opłatami

- regulowanych okresowo w podanych terminach

- o stałej kwocie

  • Bank realizuje zlecenia stałe od momentu złożenia dyspozycji do momentu odwołania zlecenia stałego,
  • jeżeli dzień realizacji zlecenia stałego przypada na dzień wolny od pracy, zlecenie wykonywane jest w pierwszym dniu roboczym dla Banku, następującym po dniu wolnym od pracy,
  • Posiadacz rachunku może składać, zmieniać lub odwoływać zlecenia stałe w Banku prowadzącym jego rachunek,
  • w przypadku braku wolnych środków na rachunku zlecenie stałe nie zostanie zrealizowane.