Zapis na wypadek śmierci

  • Posiadacz rachunku oszczędnościowego może złożyć w Banku dyspozycję na wypadek śmierci na rzecz: małżonka, wstępnych, zstępnych lub rodzeństwa (nie można złożyć dyspozycji do rachunków wspólnych)
  • wypłata z rachunku oszczędnościowego łącznie na rzecz wszystkich zapisobiorców nie może przekraczać kwoty, o której mowa w art. 56 ust. 2 ustawy prawo bankowe, tj. kwota wyliczona przez Bank nie może być wyższa niż przypadające na ostatni miesiąc przed śmiercią Posiadacza rachunku dwudziestokrotne przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat z zysku, ogłaszane przez Prezesa GUS, nie przekraczające jednak wysokości środków na rachunku
  • wypłata z rachunku oszczędnościowego na rzecz zapisobiorców będzie dokonana tylko do wysokości aktualnego stanu oszczędności. W przypadku zapisu na rzecz kilku osób wypłaty dokonane będą w kwotach wynikających z proporcji zawartych w zapisie
  • należne odsetki uzupełniają stan oszczędności przypadający na rzecz zapisobiorców. Ewentualna nadwyżka przypada spadkobiercom
  • zwrot poniesionych kosztów pogrzebu posiadacza rachunku ma pierwszeństwo przed zapisami na wypadek śmierci i następuje z wkładu na rachunku oszczędnościowego na podstawie przedłożonych rachunków
  • Bank nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne wypłaty z rachunku oszczędnościowego dokonane przez pełnomocników po śmierci posiadacza rachunku, jeśli nie otrzymał informacji o jego śmierci