Polecenie zapłaty

 

  • Posiadacz rachunku może zlecić Bankowi realizację swoich płatności w formie poleceń zapłaty wobec wierzyciela,
  • warunkiem przystąpienia Posiadacza rachunku do rozliczeń w formie polecenia zapłaty jest złożenie w Banku prowadzącym jego rachunek, pisemnej zgody udzielonej wierzycielowi do obciążenia wskazanego rachunku, w drodze polecenia zapłaty kwotami wynikającymi z tytułu określonych zobowiązań wobec wierzyciela,
  • Posiadaczowi rachunku, korzystającemu z polecenia zapłaty, przysługuje prawo odwołania pojedynczego polecenia zapłaty, już zrealizowanego przez Bank w ciężar jego rachunku, o ile odwołanie takie zostanie złożone w Banku prowadzącym jego rachunek w formie pisemnej, najpóźniej w terminie 5 dni roboczych od dnia obciążenia rachunku.