Sprawdź jak dbamy o Twoje Bezpieczeństwo

Aktualności

Informacja dotycząca pracy Banku w soboty

Dodano: Wtorek 14 lutego 2017

 

Bank Spółdzielczy w Bydgoszczy informuje, że od dnia 01.03.2017r. Bank będzie czynny wyłącznie od poniedziałku do piątku.
Ostatnią sobotą pracującą będzie dzień 25.02.2017r. 

czytaj więcej ...

Informacja w sprawie dyspozycji wkładem na wypadek śmierci

Dodano: Czwartek 29 grudnia 2016

INFORMACJA


dla Posiadaczy rachunków, którzy zawarli z Bankiem Spółdzielczym w Bydgoszczy umowę o prowadzenie rachunków bankowych, o możliwości wydania dyspozycji wkładem na wypadek śmierci i o treści art. 56 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Prawo bankowe.

Uprzejmie informujemy, że istnieje możliwość złożenia dyspozycji wkładem na wypadek śmierci przez Posiadaczy rachunków oszczędnościowych, rachunków oszczędnościowo – rozliczeniowych lub rachunków terminowych lokat oszczędnościowych, z wykluczeniem rachunków wspólnych, rachunków osób małoletnich i ubezwłasnowolnionych. Dyspozycja wkładem na wypadek śmierci może być złożona na rzecz współmałżonka, wstępnych (przodków w linii prostej, czyli: rodziców, dziadków, pradziadków itd.), zstępnych (potomków w linii prostej, czyli: dzieci, wnuków, prawnuków itd.) lub rodzeństwa. Kwota wypłacona z tytułu realizacji dyspozycji wkładem na wypadek śmierci nie wchodzi do spadku
po Posiadaczu rachunku.

Zasady składania dyspozycji na wypadek śmierci reguluje art. 56 ustawy – Prawo bankowe, o następującej treści:

„1.   Posiadacz rachunku oszczędnościowego, rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego lub rachunku terminowej lokaty oszczędnościowej może polecić pisemnie bankowi dokonanie – po swojej śmierci – wypłaty z rachunku wskazanym przez siebie osobom: małżonkowi, wstępnym, zstępnym lub rodzeństwu określonej kwoty pieniężnej (dyspozycja wkładem na wypadek śmierci).

2.        Kwota wypłaty, o której mowa w ust. 1, bez względu na liczbę wydanych dyspozycji,
nie może być wyższa niż dwudziestokrotne przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw
bez wypłat nagród z zysku, ogłaszane przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za ostatni miesiąc przed śmiercią posiadacza rachunku.

3.       Dyspozycja wkładem na wypadek śmierci może być w każdym czasie przez posiadacza rachunku zmieniona 
lub odwołana na piśmie.

4.        Jeżeli posiadacz rachunku wydał więcej niż jedną dyspozycję wkładem na wypadek śmierci, a łączna suma dyspozycji przekracza limit, o którym mowa w  ust. 2, dyspozycja wydana później ma pierwszeństwo przed dyspozycją wydaną wcześniej.

5.        Kwota wypłacona zgodnie z ust. 1 nie wchodzi do spadku po posiadaczu rachunku.

6.        Osoby, którym na podstawie dyspozycji wkładem na wypadek śmierci wypłacono kwoty z naruszeniem ust. 4
są zobowiązane do ich zwrotu spadkobiercom posiadacza”.

Dyspozycję na wypadek śmierci można złożyć w Banku prowadzącym Państwa rachunek. Od 1 lipca 2016 roku w przypadku śmierci Posiadacza rachunku bankowego, który złożył dyspozycję wkładem na wypadek śmierci, Bank ma obowiązek powiadomienia osób wskazanych w tej dyspozycji o przysługującym im prawie do środków z tego tytułu. W związku z powyższym, jeżeli Państwo złożyli lub złożą taką dyspozycję w Banku, pragniemy przypomnieć o konieczności aktualizacji danych adresowych osób wskazanych w dyspozycji w celu jej sprawnej realizacji. 

 

Bank Spółdzielczy

w Bydgoszczy

 

czytaj więcej ...

Dokumenty zastrzeżone

Dodano: Piątek 6 lutego 2015

System Dokumenty Zastrzeżone chroni osoby, które utraciły swoje dokumenty tożsamości.

 

Szczegóły zawarte są na stronie http://www.dokumentyzastrzezone.pl

 

czytaj więcej ...

Zostań członkiem Banku Spółdzielczego w Bydgoszczy

Dodano: Wtorek 1 kwietnia 2014

DLA CZŁONKÓW

 

Zostań współwłaścicielem Banku Spółdzielczego w Bydgoszczy, zostań członkiem!
 
 
Dlaczego warto zostać współwłaścicielem Banku 
 
Członkowie mają równe prawa bez względu na ilość posiadanych udziałów. Członkostwo w Banku Spółdzielczym w Bydgoszczy uprawnia do:
 1. udziału w Zebraniach Przedstawicieli i Zebraniach Grup Członkowskich,
 2. wybierania i bycia wybieranym do organów Banku Spółdzielczego, na zasadach określonych w Statucie,
 3. otrzymywania odpisu Statutu i regulaminów wraz z rocznymi sprawozdaniami finansowymi,
 4. uczestniczenia w podziale nadwyżki bilansowej w formie dywidendy,
 5. zgłaszania wniosków dotyczących działalności Banku Spółdzielczego.
 
Jak dołączyć do grona Członków 
 
Członkiem Banku Spółdzielczego w Bydgoszczy może być osoba fizyczna o pełnej zdolności do czynności prawnych.
Warunkiem przyjęcia na członka Banku Spółdzielczego jest złożenie deklaracji w formie pisemnej pod rygorem nieważności. Podpisana przez przystępującego do Banku Spółdzielczego deklaracja powinna zawierać jego imię, nazwisko oraz miejsce zamieszkania oraz ilość zadeklarowanych udziałów.
 
O przyjęciu w poczet członków Banku Spółdzielczego decyduje Zarząd, podejmując w tym przedmiocie uchwałę w terminie jednego miesiąca od daty złożenia pisemnej deklaracji.
 
Wpisowe i udziały
 
Członek Banku Spółdzielczego w Bydgoszczy jest zobowiązany wpłacić wpisowe w kwocie 50,00 zł i zadeklarować oraz wpłacić co najmniej jeden /1/ udział obowiązkowy. Wysokość jednego udziału wynosi: 480,00 zł.
 
Dywidenda
 
Członek Banku ma prawo do udziału w podziale nadwyżki bilansowej. Dywidenda za dany rok zazwyczaj dopisywana jest do wartości każdego udziału członkowskiego.
 
Obowiązki wynikające z członkostwa
 
Członkowie są zobowiązani:
 1. wnieść wpisowe i zadeklarowane udziały,
 2. stosować się do postanowień Statutu, regulaminów i uchwał organów Banku Spółdzielczego,
 3. troszczyć się o jego dobro i rozwój, dbać o poszanowanie i pomnażanie jego majątku, oraz prawidłowe wykonywanie zadań statutowych, jak również zapobiegać działaniom na szkodę Banku Spółdzielczego,
 4. brać czynny udział w pracach organów statutowych Banku Spółdzielczego, do których zostali wybrani,
 5. uczestniczyć w pokrywaniu strat Banku Spółdzielczego do wysokości zadeklarowanych udziałów,
 6. zawiadomić pisemnie Bank Spółdzielczy o każdorazowej zmianie danych osobowych zawartych w deklaracji.

 

czytaj więcej ...

Atrakcyjne konta dla Juniora, Studenta i posiadaczy Karty Dużej Rodziny

Dodano: Wtorek 18 sierpnia 2015

 

ROR JUNIOR

0 zł za prowadzenie konta
0 zł za kartę płatniczą
0 zł za bankowość elektroniczną
Obniżona opłata za przelewy internetowe


ROR STUDENT

0 zł za prowadzenie konta
0*zł za kartę płatniczą
0 zł za bankowość elektroniczną
0 zł za przelewy internetowe


ROR dla Dużej Rodziny

0** zł za prowadzenie konta
0*zł za kartę płatniczą
0 zł za bankowość elektroniczną
Obniżona opłata za przelewy internetowe


Więcej informacji w zakładce Rachunki/Klienci indywidualni

 
*Przy transakcjach bezgotówkowych powyżej 400 zł/m-c
**Minimalny wpływ na konto 1000 zł/m-c
 

czytaj więcej ...

Ważnna InformacjaSzanowni Państwo, w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w ramach naszego serwisu stosujemy pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, uprzejmie prosimy o dokonanie stosownych zmian w ustawieniach przeglądarki internetowej.
zamknij [x]