Sprawdź jak dbamy o Twoje Bezpieczeństwo

Aktualności

Rachunek oszczędnościowy

Dodano: Wtorek 1 sierpnia 2017

Rachunek oszczędnościowy

 • przeznaczony jest do gromadzenia środków pieniężnych w PLN na warunkach określonych w umowie (oprocentowanie środków zgodnie z Tabelą Oprocentowania Rachunków Bankowych),
 • warunkiem koniecznym do otwarcia i prowadzenia rachunku oszczędnościowego jest posiadanie w Banku rachunku ROR,
 •  dyspozycje z rachunku oszczędnościowego realizowane są wyłącznie w formie bezgotówkowej na rachunek ROR. Uznanie rachunku oszczędnościowego realizowane jest wyłącznie w formie bezgotówkowej,
 •  posiadacz (współposiadacze) rachunku może ustanowić pełnomocnika do dysponowania środkami na rachunku oszczędnościowym.

 W celu otworzenia nowego rachunku oszczednościowego prosimy o kontakt z pracownikami obsługi klienta w Centrali Banku w Bydgoszczy oraz OBS i POK.

czytaj więcej ...

BANKOWOŚĆ MOBILNA

Dodano: Wtorek 1 sierpnia 2017

System bankowości elektronicznej I-Bank udostępnia usługę umożliwiającą dostęp do rachunku  bankowego oraz innych usług bankowych poprzez telefon komórkowy lub inne urządzenie mobilne  (np. Smartfon, Tablet itp.) z dostępem do Internetu oraz zainstalowaną przeglądarką internetową.  program został dostosowany do wymagań urządzeń mobilnych wyposażonych w ekran dotykowy.

System   I-Bank   aplikacja   Mobile   Banking   (MB)   udostępnia   klientowi   Banku   następujące

funkcjonalności:

• dostęp do informacji o rachunkach (saldo rachunku, limity rachunku),

• uzyskanie informacji o obrotach na rachunku,

• podgląd lokat,

• obsługa książki adresowej kontrahentów klienta,

• przeglądanie   historii   zleceń   (wyświetlenie   zleceń   oczekujących,   zrealizowanych   oraz

odrzuconych),

• wykonanie przelewu na rachunki obce oraz rachunki własne,

• wystawienie przelewu na rachunek zdefiniowanego w książce adresowej kontrahenta,

• realizacja zlecenia przelewu na rachunki Urzędów Skarbowych,

• realizacja zlecenia przelewu na rachunku ZUS,

• zmiana hasła dostępu

 

Program nie wymaga instalacji żadnego dodatkowego oprogramowania na urządzeniu klienta, ponieważ jest uruchomiany za pośrednictwem przeglądarki internetowej.

Po uruchomieniu formularza logowania do bankowości internetowej wyświetlony zostanie ekran ładowania programu, a następnie pojawi się ekran logowania do systemu. (W przypadku gdyby to nie mało miejsca należy wprowadzić adres https://bsbydgoszcz.pl/hb).

W celu uruchomienia bankowości mobilnej prosimy o kontakt z pracownikami obsługi klienta w Centrali Banku w Bydgoszczy oraz OBS i POK.

 

czytaj więcej ...

Informacja w sprawie dyspozycji wkładem na wypadek śmierci

Dodano: Czwartek 29 grudnia 2016

INFORMACJA


dla Posiadaczy rachunków, którzy zawarli z Bankiem Spółdzielczym w Bydgoszczy umowę o prowadzenie rachunków bankowych, o możliwości wydania dyspozycji wkładem na wypadek śmierci i o treści art. 56 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Prawo bankowe.

Uprzejmie informujemy, że istnieje możliwość złożenia dyspozycji wkładem na wypadek śmierci przez Posiadaczy rachunków oszczędnościowych, rachunków oszczędnościowo – rozliczeniowych lub rachunków terminowych lokat oszczędnościowych, z wykluczeniem rachunków wspólnych, rachunków osób małoletnich i ubezwłasnowolnionych. Dyspozycja wkładem na wypadek śmierci może być złożona na rzecz współmałżonka, wstępnych (przodków w linii prostej, czyli: rodziców, dziadków, pradziadków itd.), zstępnych (potomków w linii prostej, czyli: dzieci, wnuków, prawnuków itd.) lub rodzeństwa. Kwota wypłacona z tytułu realizacji dyspozycji wkładem na wypadek śmierci nie wchodzi do spadku
po Posiadaczu rachunku.

Zasady składania dyspozycji na wypadek śmierci reguluje art. 56 ustawy – Prawo bankowe, o następującej treści:

„1.   Posiadacz rachunku oszczędnościowego, rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego lub rachunku terminowej lokaty oszczędnościowej może polecić pisemnie bankowi dokonanie – po swojej śmierci – wypłaty z rachunku wskazanym przez siebie osobom: małżonkowi, wstępnym, zstępnym lub rodzeństwu określonej kwoty pieniężnej (dyspozycja wkładem na wypadek śmierci).

2.        Kwota wypłaty, o której mowa w ust. 1, bez względu na liczbę wydanych dyspozycji,
nie może być wyższa niż dwudziestokrotne przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw
bez wypłat nagród z zysku, ogłaszane przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za ostatni miesiąc przed śmiercią posiadacza rachunku.

3.       Dyspozycja wkładem na wypadek śmierci może być w każdym czasie przez posiadacza rachunku zmieniona 
lub odwołana na piśmie.

4.        Jeżeli posiadacz rachunku wydał więcej niż jedną dyspozycję wkładem na wypadek śmierci, a łączna suma dyspozycji przekracza limit, o którym mowa w  ust. 2, dyspozycja wydana później ma pierwszeństwo przed dyspozycją wydaną wcześniej.

5.        Kwota wypłacona zgodnie z ust. 1 nie wchodzi do spadku po posiadaczu rachunku.

6.        Osoby, którym na podstawie dyspozycji wkładem na wypadek śmierci wypłacono kwoty z naruszeniem ust. 4
są zobowiązane do ich zwrotu spadkobiercom posiadacza”.

Dyspozycję na wypadek śmierci można złożyć w Banku prowadzącym Państwa rachunek. Od 1 lipca 2016 roku w przypadku śmierci Posiadacza rachunku bankowego, który złożył dyspozycję wkładem na wypadek śmierci, Bank ma obowiązek powiadomienia osób wskazanych w tej dyspozycji o przysługującym im prawie do środków z tego tytułu. W związku z powyższym, jeżeli Państwo złożyli lub złożą taką dyspozycję w Banku, pragniemy przypomnieć o konieczności aktualizacji danych adresowych osób wskazanych w dyspozycji w celu jej sprawnej realizacji. 

 

Bank Spółdzielczy

w Bydgoszczy

 

czytaj więcej ...

Dokumenty zastrzeżone

Dodano: Piątek 6 lutego 2015

System Dokumenty Zastrzeżone chroni osoby, które utraciły swoje dokumenty tożsamości.

 

Szczegóły zawarte są na stronie http://www.dokumentyzastrzezone.pl

 

czytaj więcej ...

Zostań członkiem Banku Spółdzielczego w Bydgoszczy

Dodano: Wtorek 1 kwietnia 2014

DLA CZŁONKÓW

 

Zostań współwłaścicielem Banku Spółdzielczego w Bydgoszczy, zostań członkiem!
 
 
Dlaczego warto zostać współwłaścicielem Banku 
 
Członkowie mają równe prawa bez względu na ilość posiadanych udziałów. Członkostwo w Banku Spółdzielczym w Bydgoszczy uprawnia do:
 1. udziału w Zebraniach Przedstawicieli i Zebraniach Grup Członkowskich,
 2. wybierania i bycia wybieranym do organów Banku Spółdzielczego, na zasadach określonych w Statucie,
 3. otrzymywania odpisu Statutu i regulaminów wraz z rocznymi sprawozdaniami finansowymi,
 4. uczestniczenia w podziale nadwyżki bilansowej w formie dywidendy,
 5. zgłaszania wniosków dotyczących działalności Banku Spółdzielczego.
 
Jak dołączyć do grona Członków 
 
Członkiem Banku Spółdzielczego w Bydgoszczy może być osoba fizyczna o pełnej zdolności do czynności prawnych.
Warunkiem przyjęcia na członka Banku Spółdzielczego jest złożenie deklaracji w formie pisemnej pod rygorem nieważności. Podpisana przez przystępującego do Banku Spółdzielczego deklaracja powinna zawierać jego imię, nazwisko oraz miejsce zamieszkania oraz ilość zadeklarowanych udziałów.
 
O przyjęciu w poczet członków Banku Spółdzielczego decyduje Zarząd, podejmując w tym przedmiocie uchwałę w terminie jednego miesiąca od daty złożenia pisemnej deklaracji.
 
Wpisowe i udziały
 
Członek Banku Spółdzielczego w Bydgoszczy jest zobowiązany wpłacić wpisowe w kwocie 50,00 zł i zadeklarować oraz wpłacić co najmniej jeden /1/ udział obowiązkowy. Wysokość jednego udziału wynosi: 490,00 zł.
 
Dywidenda
 
Członek Banku ma prawo do udziału w podziale nadwyżki bilansowej. Dywidenda za dany rok zazwyczaj dopisywana jest do wartości każdego udziału członkowskiego.
 
Obowiązki wynikające z członkostwa
 
Członkowie są zobowiązani:
 1. wnieść wpisowe i zadeklarowane udziały,
 2. stosować się do postanowień Statutu, regulaminów i uchwał organów Banku Spółdzielczego,
 3. troszczyć się o jego dobro i rozwój, dbać o poszanowanie i pomnażanie jego majątku, oraz prawidłowe wykonywanie zadań statutowych, jak również zapobiegać działaniom na szkodę Banku Spółdzielczego,
 4. brać czynny udział w pracach organów statutowych Banku Spółdzielczego, do których zostali wybrani,
 5. uczestniczyć w pokrywaniu strat Banku Spółdzielczego do wysokości zadeklarowanych udziałów,
 6. zawiadomić pisemnie Bank Spółdzielczy o każdorazowej zmianie danych osobowych zawartych w deklaracji.

 

czytaj więcej ...

Ważnna InformacjaSzanowni Państwo, w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w ramach naszego serwisu stosujemy pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, uprzejmie prosimy o dokonanie stosownych zmian w ustawieniach przeglądarki internetowej.
zamknij [x]