Wakacje kredytowe

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, że od dnia 29.07.2022r w Banku Spółdzielczym w Bydgoszczy przyjmowane są wnioski o Zawieszenie spłaty kredytu hipotecznego – Wakacje kredytowe.

Wakacje kredytowe przysługują Kredytobiorcy w stosunku do jednej umowy o kredyt mieszkaniowy zawartej w celu zaspokojenia własnych potrzeb mieszkaniowych.

Z zawieszenia spłaty kredytu można skorzystać w stosunku do umowy kredytu zawartej przed 01.07.2022r oraz umowy, której okres kredytowania kończy się po 31.12.2022r.

Zawieszenie spłaty kredytu przysługuje Kredytobiorcy w okresie:

  • od dnia 1 sierpnia 2022r do dnia 30 września 2022r – w wymiarze dwóch miesięcy,
  • od dnia 1 października 2022r do dnia 31 grudnia 2022r – w wymiarze dwóch miesięcy,
  • od dnia 1 stycznia 2023r do dnia 31 grudnia 2023r – w wymiarze jednego miesiąca w każdym kwartale.

Wniosek powinien być złożony w Banku przed terminem płatności rat kredytu, o których zawieszenie wnioskuje Kredytobiorca.

Bank stosuje Zawieszenie spłaty rat kapitałowo-odsetkowych kredytu hipotecznego – Wakacje  kredytowe zgodnie z wnioskiem Kredytobiorcy i na wskazane przez Kredytobiorcę okresy wynoszące łącznie maksymalnie 8 miesięcy zgodnie z terminami określonymi w Ustawie.

Okres kredytowania oraz wszystkie terminy przewidziane w Umowie kredytu ulegają przedłużeniu
o okres zawieszenia spłaty kredytu.

Bank nie pobiera opłat lub prowizji za przyjęcie i rozpatrzenie Wniosków.

Zastosowanie Wakacji kredytowych nie wymaga sporządzenia aneksu do Umowy kredytu.

Bank przyjmuje od Kredytobiorcy Wniosek poprzez:

  • złożenie Wniosku w Placówce Banku,
  • dostarczenie Wniosku drogą pocztową na adres Banku,
  • dostarczenie Wniosku do Banku drogą mailową, wyłącznie gdy załączony do maila Wniosek opatrzony jest kwalifikowanym podpisem elektronicznym wszystkich Kredytobiorców,
  • system bankowości elektronicznej, poprzez dedykowany elektroniczny formularz Wniosku – wyłącznie w sytuacji kiedy w Kredycie występuje 1 Kredytobiorca.

W załączeniu obowiązujący w Banku wzór wniosku o Zawieszenie spłaty kredytu hipotecznego.

Ustawa z dnia 7 lipca 2022r o finansowaniu społecznościowym dla przedsięwzięć gospodarczych i pomocy kredytobiorcom.

Z poważaniem

Bank Spółdzielczy w Bydgoszczy