Sprawdź jak dbamy o Twoje Bezpieczeństwo

Aktualności

Informacja w sprawie dyspozycji wkładem na wypadek śmierci

Dodano: Czwartek 29 grudnia 2016

INFORMACJA


dla Posiadaczy rachunków, którzy zawarli z Bankiem Spółdzielczym w Bydgoszczy umowę o prowadzenie rachunków bankowych, o możliwości wydania dyspozycji wkładem na wypadek śmierci i o treści art. 56 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Prawo bankowe.

Uprzejmie informujemy, że istnieje możliwość złożenia dyspozycji wkładem na wypadek śmierci przez Posiadaczy rachunków oszczędnościowych, rachunków oszczędnościowo – rozliczeniowych lub rachunków terminowych lokat oszczędnościowych, z wykluczeniem rachunków wspólnych, rachunków osób małoletnich i ubezwłasnowolnionych. Dyspozycja wkładem na wypadek śmierci może być złożona na rzecz współmałżonka, wstępnych (przodków w linii prostej, czyli: rodziców, dziadków, pradziadków itd.), zstępnych (potomków w linii prostej, czyli: dzieci, wnuków, prawnuków itd.) lub rodzeństwa. Kwota wypłacona z tytułu realizacji dyspozycji wkładem na wypadek śmierci nie wchodzi do spadku
po Posiadaczu rachunku.

Zasady składania dyspozycji na wypadek śmierci reguluje art. 56 ustawy – Prawo bankowe, o następującej treści:

„1.   Posiadacz rachunku oszczędnościowego, rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego lub rachunku terminowej lokaty oszczędnościowej może polecić pisemnie bankowi dokonanie – po swojej śmierci – wypłaty z rachunku wskazanym przez siebie osobom: małżonkowi, wstępnym, zstępnym lub rodzeństwu określonej kwoty pieniężnej (dyspozycja wkładem na wypadek śmierci).

2.        Kwota wypłaty, o której mowa w ust. 1, bez względu na liczbę wydanych dyspozycji,
nie może być wyższa niż dwudziestokrotne przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw
bez wypłat nagród z zysku, ogłaszane przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za ostatni miesiąc przed śmiercią posiadacza rachunku.

3.       Dyspozycja wkładem na wypadek śmierci może być w każdym czasie przez posiadacza rachunku zmieniona 
lub odwołana na piśmie.

4.        Jeżeli posiadacz rachunku wydał więcej niż jedną dyspozycję wkładem na wypadek śmierci, a łączna suma dyspozycji przekracza limit, o którym mowa w  ust. 2, dyspozycja wydana później ma pierwszeństwo przed dyspozycją wydaną wcześniej.

5.        Kwota wypłacona zgodnie z ust. 1 nie wchodzi do spadku po posiadaczu rachunku.

6.        Osoby, którym na podstawie dyspozycji wkładem na wypadek śmierci wypłacono kwoty z naruszeniem ust. 4
są zobowiązane do ich zwrotu spadkobiercom posiadacza”.

Dyspozycję na wypadek śmierci można złożyć w Banku prowadzącym Państwa rachunek. Od 1 lipca 2016 roku w przypadku śmierci Posiadacza rachunku bankowego, który złożył dyspozycję wkładem na wypadek śmierci, Bank ma obowiązek powiadomienia osób wskazanych w tej dyspozycji o przysługującym im prawie do środków z tego tytułu. W związku z powyższym, jeżeli Państwo złożyli lub złożą taką dyspozycję w Banku, pragniemy przypomnieć o konieczności aktualizacji danych adresowych osób wskazanych w dyspozycji w celu jej sprawnej realizacji. 

 

Bank Spółdzielczy

w Bydgoszczy

 

powrót do poprzedniej strony

Ważnna InformacjaSzanowni Państwo, w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w ramach naszego serwisu stosujemy pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, uprzejmie prosimy o dokonanie stosownych zmian w ustawieniach przeglądarki internetowej.
zamknij [x]